معاونت آموزشی

شماره تلفن  داخلی + 02531071

فاکس: 02531071398

ردیف

واحد

شماره

کارکنان

1

دفتر معاونت

300

آقای حق پناه

2

امور اداری  معاونت آموزشی

321

آقای غفاری

3

امور مالی معاونت آموزشی

316-402

آقایان:  دادادشی- بهره مندی

4

جمعداری اموال حسابدارمعاونت آموزشی

172-481-317

آقایان:  سالاری و صابری- خیرخواه-خانم اکرامی

5

کارشناس امور هیات علمی

309

آقای سلیمی

6

کارشناس امور هیات علمی

482-247-310-366

خانم ها :جافریان چیت ساز-عواطف سلیم-کشاورز

7

کارشناس انتقال  و میهمانی

485

خانم گل محمدی

8

دبیر خانه هیات جذب

313

آقای غفاری

9

سرپرست اداره خدمات آموزشی

395

خانم سید فرج اله

10

کارشناس خدمات آموزشی- رابط آماری معاونت

315

آقای وطن

11

سرپرست اداره  تحصیلات تکمیلی

490

خانم سعادت فرد

12

کارشناس سیپاد

312

آقای طباطبایی

13

متصدی امور دفتری و بایگانی

311

خانم احمدی فرد

14

کارشناس امور شهریه

397

آقای اکبرزاده

15

کارشناس امور دانش آموختگان

314

آقای صدوقی

16

کارشناس تحصیلات تکمیلی

396

آقای سیامکی

17

کارشناس فناوری اطلاعات(IT)  معاونت آموزشی

394

خانم مقدمی

18

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

284-319

آقای دکتر خسروبیگی-آقای ابراهیمی

19

رئیس گروه آموزش مداوم

37712001

آقای دکترکرملوفر

20

دفتر آموزش مداوم و کارشناس مرکز مهارتی

37707843

خانم مصطفوی خانم اخلاقی