ساختار معاونت
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8942
بازديدکنندگان امروز: 646
کل بازديدکنندگان: 11311928
بازديدکنندگان آنلاين: 15
زمان بارگزاري صفحه: 1.2480 ثانيه
اعضای هیات علمی

واحد محل خدمت

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

نام خانوادگي

نام

رديف

حالت اشتغال جانبازان

روانپزشكي اطفال

فوق تخصص

استاديار

فاكر

حسين

1

دانشكده بهداشت

آموزش بهداشت

دكتريph.D

استاد

شريفي راد

غلامرضا

2

دانشكده بهداشت

ارگونومي

فوق ليسانس

مربي

خندان

محمد

3

دانشكده بهداشت

بهداشت محيط

دكتريph.D

استاديار

ياري

احمدرضا

4

دانشكده بهداشت

اپيدميولوژي

دكتريph.D

استاديار

محمدبيگي

ابوالفضل

5

دانشكده بهداشت

اقتصاد بهداشت(سياست گذاري و برنامه ريزي)

فوق ليسانس

مربي

راهبر

احمد

6

دانشكده بهداشت

تغذيه

دكتريph.D

استاديار

حضوري

محمد

7

دانشكده بهداشت

آموزش بهداشت

دكتريph.D

استاديار

محبي

سيامك

8

دانشكده بهداشت

بهداشت محيط

فوق ليسانس

مربي

فهيمي نيا

محمد

9

دانشكده بهداشت

حشره شناسي پزشكي

فوق ليسانس

مربي

فرزين نيا

بابك

10

دانشكده بهداشت

بهداشت محيط

دكتريph.D

استاديار

ايزانلو

حسن

11

دانشكده بهداشت

مهندسي محيط زيست

دكتريph.D

استاديار

اسدي قالهري

مهدي

12

دانشكده بهداشت

بهداشت محيط

فوق ليسانس

مربي

محموديان

محمدحسن

13

دانشكده بهداشت

بهداشت حرفه اي

دكتريph.D

استاديار

كوه پائي

عليرضا

14

دانشكده بهداشت

مهندسي بهداشت حرفه اي

دكتريph.D

استاديار

حيدري

حميدرضا

15

دانشكده بهداشت

سم شناسي

فوق ليسانس

مربي

ارست

يلدا

16

دانشكده بهداشت

آموزش زبان انگليسي

فوق ليسانس

مربي

اميدي اسكوئي

عليرضا

17

دانشكده بهداشت

بهداشت حرفه اي

فوق ليسانس

مربي

ابراهيمي

علي

18

دانشكده بهداشت

آموزش بهداشت

دكتريph.D

استاديار

قارلي پورقرقاني

ذبيح اله

19

دانشكده بهداشت

بهداشت حرفه اي

فوق ليسانس

مربي

مشكوري

علي رضا

20

دانشكده بهداشت

آمار و رياضي

فوق ليسانس

مربي

ارسنگ جنگ

شهرام

21

دانشكده بهداشت

مديريت خدمات بهداشتي درماني

دكتريph.D

استاديار

محقق

بهرام

22

دانشكده پرستاري و مامايي

مامائي گرايش بهداشت مادروكودك

فوق ليسانس

مربي

رئيسي

مرضيه

23

دانشكده پرستاري و مامايي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

خرمي راد

اشرف

24

دانشكده پرستاري و مامايي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

حيدري

سعيده

25

دانشكده پرستاري و مامايي

پرستاري

دكتريph.D

استاديار

اكبري

معصومه

26

دانشكده پرستاري و مامايي

مامائي(گرايش آموزش مامائي)

فوق ليسانس

مربي

مهران

ناهيد

27

دانشكده پرستاري و مامايي

مامايي

فوق ليسانس

مربي

احمري طهران

هدي

28

دانشكده پرستاري و مامايي

مامائي(گرايش آموزش مامائي)

فوق ليسانس

مربي

جعفربگلو

عصمت

29

دانشكده پرستاري و مامايي

پرستاري

دكتريph.D

استاديار

عباسي

محمد

30

دانشكده پرستاري و مامايي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

عابديني

زهرا

31

دانشكده پرستاري و مامايي

مامايي

فوق ليسانس

مربي

باكوئي

ساره

32

دانشكده پرستاري و مامايي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

موسوي

سيده صديقه

33

دانشكده پرستاري و مامايي

بهداشت باروري

دكتريph.D

استاديار

خلجي نيا

زهره

34

دانشكده پرستاري و مامايي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

دهقاني خرم آبادي

حكيمه

35

دانشكده پرستاري و مامايي

مامايي

فوق ليسانس

مربي

خاكي

ايمانه

36

دانشكده پرستاري و مامايي

آمار

فوق ليسانس

مربي

مومنيان

سميه

37

دانشكده پرستاري و مامايي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

يوسفي

محبوبه سادات

38

دانشكده پرستاري و مامايي

پرستاري

دكتريph.D

استاديار

گائيني

مينا

39

دانشكده پزشكي

فيزيولوژي

دكتريph.D

استاديار

فراهاني

حميد

40

دانشكده پزشكي

بيوشيمي

دكتريph.D

استاديار

فلاحيان

فرانك

41

دانشكده پزشكي

ژنتيك انساني

دكتريph.D

دانشيار

ملك عسكر

علي محمد

42

دانشكده پزشكي

آناتومي

فوق ليسانس

مربي

مقدم

عباس

43

دانشكده پزشكي

بيوشيمي

دكتريph.D

دانشيار

حائري

محمدرضا

44

دانشكده پزشكي

پزشكي اجتماعي

دكتري تخصصي

دانشيار

حيدري

اكرم

45

دانشكده پزشكي

علوم تشريحي

دكتريph.D

استاديار

حيدري

فاطمه

46

دانشكده پزشكي

فارماكولوژي

دكتريph.D

استاديار

خاني

سميرا

47

دانشكده پزشكي

شيمي دارويي

دكتريph.D

استاديار

ابوالحسني

هدي

48

دانشكده پزشكي

فيزيولوژي

دكتريph.D

استاديار

حيدري

حميد

49

دانشكده پزشكي

باكتري شناسي

دكتريph.D

استاديار

خليفه قلي

محمد

50

دانشكده پزشكي

اپيدميولوژي

فوق ليسانس

مربي

بي درفش

اعظم

51

دانشكده پزشكي

انگل شناسي پزشكي

دكتريph.D

استاديار

عدناني ساداتي

سيدجعفر

52

دانشكده پزشكي

فيزيولوژي

دكتريph.D

استاديار

مصلحي

اعظم

53

دانشكده پزشكي

قارچ شناسي پزشكي

دكتريph.D

استاديار

فاتح

روح اله

54

دانشكده پزشكي

فيزيك پزشكي

دكتريph.D

استاديار

شفيعي دارابي

سيدعلي

55

دانشكده پزشكي

علوم تشريحي

دكتريph.D

استاديار

عبدالهي

معصومه

56

دانشكده پزشكي

قارچ شناسي پزشكي

دكتريph.D

استاديار

نصراللهي

زهرا

57

دانشكده پزشكي

علوم تشريحي

دكتريph.D

استاديار

آب آب زاده

شيما

58

دانشكده پزشكي

پزشكي ملوكولي

دكتريph.D

استاديار

كميلي موحد

طاهره

59

دانشكده پيراپزشكي

زيست شناسي ـ ميكروبيولوژي

فوق ليسانس

مربي

طبيبي

مريم

60

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري مراقبت هاي ويژه

فوق ليسانس

مربي

طاهري خرامه

زهرا

61

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

شعوري بيدگلي

عليرضا

62

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

علي اكبرزاده آراني

زهرا

63

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري

كارشناسي ارشد

مربي

نصيري

مرتضي

64

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

پرورش مسعود

محمد

65

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري- داخلي جراحي

فوق ليسانس

مربي

شريفي فرد

فاطمه

66

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري

كارشناسي ارشد

مربي

حسيني اميري

ميثم

67

دانشكده پيراپزشكي

فقه ومباني حقوق اسلامي

سطح 3

مربي

محمدي ولداني

علي

68

دانشكده پيراپزشكي

 

تحصيلات حوزه اي سطح 4

استاديار

خان صنمي

شعبانعلي

69

دانشكده پيراپزشكي

رشته هاي حوزوي

تحصيلات حوزه اي سطح 4

استاديار

علي نوري

عليرضا

70

دانشكده پيراپزشكي

ژنتيك

فوق ليسانس

مربي

دولتي

معصومه

71

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

آسايش

حميد

72

دانشكده پيراپزشكي

ميكروبيولوژي

فوق ليسانس

مربي

حيدرپور

اعظم

73

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

بطحائي

سيداحمد

74

دانشكده پيراپزشكي

باكتري شناسي

فوق ليسانس

مربي

پيرحاجاتي مهابادي

رحيم

75

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري مراقبت هاي ويژه

فوق ليسانس

مربي

جودكي

كورش

76

دانشكده پيراپزشكي

پرستاري

كارشناسي ارشد

مربي

حاجي محمدحسيني

مهسا

77

دانشكده دندانپزشكي

دندانپزشكي كودكان

دكتري تخصصي

استاديار

منتظري هدشي

روشنك

78

دانشكده دندانپزشكي

اندودانتيكس

دكتري تخصصي

استاديار

ابراهيمي

عاطفه

79

دانشكده دندانپزشكي

پريودانتيكس

دكتري تخصصي

استاديار

اميري نسب

اميد

80

دانشكده دندانپزشكي

پريودانتيكس

دكتري تخصصي

استاديار

صفري

حامد

81

دانشكده دندانپزشكي

پروتز دندان

دكتري تخصصي

استاديار

اصلاني

پويا

82

دانشكده دندانپزشكي

اندودانتيكس

دكتري تخصصي

استاديار

قلي زاده

صديقه

83

دانشكده دندانپزشكي

دندانپزشكي كودكان

دكتري تخصصي

استاديار

دادخواه

اعظم

84

دانشكده دندانپزشكي

ارتودنسي

دكتري تخصصي

استاديار

پورغزنين

محمود

85

دانشكده دندانپزشكي

راديولوژي فك ودهان

دكتري تخصصي

استاديار

رستم پور

مهرنوش

86

دانشكده دندانپزشكي

ارتودنسي

دكتري تخصصي

استاديار

حسن پور

مهدي

87

دانشكده دندانپزشكي

دندانپزشكي

دكتري تخصصي

استاديار

مهدي پور

آيدا

88

دانشكده دندانپزشكي

راديولوژي فك ودهان

دكتري تخصصي

استاديار

چهره ساز طهراني

آسيه

89

دانشكده دندانپزشكي

ترميمي دهان ودندان وفك وصورت

دكتري تخصصي

استاديار

اميري سياوشاني

مانوشا

90

دانشكده دندانپزشكي

جراحي دهان وفك وصورت

دكتري تخصصي

استاديار

شمس لاهيجاني

شاهين

91

دانشكده دندانپزشكي

ترميمي دهان ودندان وفك وصورت

دكتري تخصصي

استاديار

تقوي

حسين

92

دانشكده دندانپزشكي

پاتولژي دهان،فك وصورت

دكتري تخصصي

استاديار

مرادي عباس آبادي

فرانك

93

دانشكده دندانپزشكي

دندانپزشكي

دكتري تخصصي

استاديار

عبدالرزاقي

مريم

94

دانشكده دندانپزشكي

پريودانتيكس

دكتري تخصصي

استاديار

حقي

مريم

95

دانشكده دندانپزشكي

جراحي فك ودهان وصورت

دكتري تخصصي

استاديار

اسمعيلي ساري

ابوذر

96

دانشكده دندانپزشكي

ترميمي دهان ودندان وفك وصورت

دكتري تخصصي

استاديار

دانش

مهدي

97

دانشكده دندانپزشكي

اندودانتيكس

دكتري تخصصي

استاديار

شجاعي

گلناز

98

دانشكده دندانپزشكي

بيماريهاي دهان ودندان

دكتري تخصصي

استاديار

بركيان

ياسمين

99

دانشكده دندانپزشكي

بيماريهاي دهان ودندان

دكتري تخصصي

استاديار

حاجي صادقي

سميرا

100

دانشكده دندانپزشكي

پروتز دندان

دكتري تخصصي

استاديار

برزگرعلمداري

علي

101

دانشكده دندانپزشكي

بيماريهاي دهان ودندان

دكتري تخصصي

استاديار

باقری

فاطمه

102

دانشكده طب سنتي

طب سنتي

دكتريph.D

استاديار

اصغري

مجيد

103

دانشكده طب سنتي

طب سنتي

دكتريph.D

استاديار

مرادي دهنوي

حسين

104

دانشكده طب سنتي

طب سنتي

دكتريph.D

استاديار

نوجوان

فاطمه

105

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك

مديريت خدمات بهداشتي درماني

دكتريph.D

استاديار

ابرازه

علي

106

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

مامائي(گرايش آموزش مامائي)

فوق ليسانس

مربي

دادخواه تهراني

تهمينه

107

گروه پرستاري

پرستاري

كارشناسي ارشد

مربي

طاهري

ليلا

108

مركز آموزشي درماني ايزدي (زايشگاه)

زنان وزايمان

دكتري تخصصي

استاديار

ميرزايي

منيره

109

مركز آموزشي درماني ايزدي (زايشگاه)

نوزادان

فوق تخصص

استاديار

صادقي مقدم

پروانه

110

مركز آموزشي درماني ايزدي (زايشگاه)

زنان وزايمان

دكتري تخصصي

استاديار

آهنگري

رقيه

111

مركز آموزشي درماني ايزدي (زايشگاه)

زنان وزايمان

دكتري تخصصي

استاديار

قاضي ميرسعيد

سيده معصومه

112

مركز آموزشي درماني ايزدي (زايشگاه)

زنان وزايمان

دكتري تخصصي

استاديار

رحمتي

نيره

113

مركز آموزشي درماني ايزدي (زايشگاه)

زنان وزايمان

دكتري تخصصي

استاديار

محمديان

شيما

114

مركز آموزشي درماني ايزدي (زايشگاه)

زنان وزايمان

دكتري تخصصي

استاديار

آموزگار

حورا

115

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

نوزادان

فوق تخصص

استاديار

سعادتي

عليرضا

116

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

اطفال

دكتري تخصصي

استاديار

حكيم الهي

جواد

117

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

قلب كودكان

فوق تخصص

استاديار

ارجمندنيا

محمد حسين

118

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

غددداخلي ومتابوليسم

فوق تخصص

استاديار

شاپوري

جواد

119

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

اعصاب اطفال

فوق تخصص

استاديار

ملا محمدي

محسن

120

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

عفوني اطفال

فوق تخصص

استاديار

موحدي

زهرا

121

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

گوارش اطفال

فوق تخصص

استاديار

ايراني خواه

ابوالفضل

122

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

عفوني اطفال

فوق تخصص

دانشيار

شكرالهي

سيد محمد رضا

123

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

کليه اطفال

فوق تخصص

دانشيار

اخوان سپهي

محسن

124

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

خون وسرطان

فوق تخصص

استاديار

اسحق حسيني

سيد كمال الدين

125

مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه معصومه(س)

عفوني

فوق تخصص

استاديار

حيدري

حسين

126

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

طب اورژانس

دكتري تخصصي

استاديار

صعصعي

محمدرضا

127

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

قلب وعروق

فوق تخصص

استاديار

باقري

احمدرضا

128

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

داخلي

دكتري تخصصي

استاديار

باقرزاده

محمد

129

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

بيهوشي

دكتري تخصصي

استاديار

سعيدي

محمد

130

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

جراحي قفسه صدري

فوق تخصص

استاديار

اشراقي

محسن

131

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

قلب وعروق

دكتري تخصصي

استاديار

ايراني راد

ليلي

132

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

پاتولوژي

دكتري تخصصي

استاديار

قدوسي

مهديه

133

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

قلب وعروق

دكتري تخصصي

استاديار

حجازي

سيدفخرالدين

134

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

نورولوژي

دكتري تخصصي

دانشيار

حجازي طاقانكي

سيد امير

135

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

گوارش بالغين

فوق تخصص

دانشيار

قدير

محمدرضا

136

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

جراحي عمومي

دكتري تخصصي

استاديار

اسحق حسيني

سيدجلال الدين

137

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

جراحي عمومي

دكتري تخصصي

استاديار

كچوئي

احمد

138

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

ارولوژي

فوق تخصص

دانشيار

حيدري

محمد

139

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

بيهوشي

دكتري تخصصي

استاديار

موسوي

سيدمجتبي

140

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

كليه بالغين

فوق تخصص

دانشيار

ثقفي

حسين

141

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

گوارش بالغين

فوق تخصص

استاديار

سركشيكيان

سيدسعيد

142

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

غددداخلي ومتابوليسم

فوق تخصص

دانشيار

پرهام

محمود

143

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

اطفال

دكتري تخصصي

استاديار

تفرجي

جواد

144

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

طب اورژانس

دكتري تخصصي

استاديار

ظاهري

محمدمهدي

145

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

ارتوپدي

دكتري تخصصي

استاديار

ميرقاسمي

سيدعليرضا

146

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

بيماريهاي داخلي

دكتري تخصصي

دانشيار

وفايي منش

جمشيد

147

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

بيماريهاي مغزواعصاب

دكتري تخصصي

استاديار

شريفي پور

احسان

148

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

جراحي عمومي

دكتري تخصصي

استاديار

جان زميني

منير

149

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

طب اورژانس

دكتري تخصصي

استاديار

يونسيان

سميه

150

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

جراحي پلاستيك وترميمي

فوق تخصص

استاديار

سواددار

فرخ

151

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

بيماريهاي داخلي

دكتري تخصصي

استاديار

اميني نژاد

فرزانه سادات

152

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

قلب وعروق

دكتري تخصصي

استاديار

دوستعلي

كبري

153

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

روماتولوژي

فوق تخصص

استاديار

معصومي

مريم

154

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

ريه

فوق تخصص

استاديار

اصغري

اكرم

155

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

روماتولوژي

فوق تخصص

استاديار

تقي زاده انصاري

كتايون

156

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

علوم اعصاب

دكتريph.D

استاديار

يوسفي

صادق

157

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

خون وسرطان

فوق تخصص

استاديار

غريب

بهروز

158

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

قلب وعروق

دكتري تخصصي

استاديار

نوروزي

ثميه

159

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

جراحي قلب وعروق

فوق تخصص

استاديار

قنواتي

آرش

160

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

بيماريهاي داخلي

دكتري تخصصي

استاديار

تبرائي

ريحانه

161

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

نورولوژي

دكتري تخصصي

استاديار

اكبري

نيره

162

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

طب اورژانس

دكتري تخصصي

استاديار

سهرابي

سيروس

163

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

جراحي عمومي

دكتري تخصصي

استاديار

محمدي

حليمه

164

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

گوارش بالغين

فوق تخصص

استاديار

حرمتي

احمد

165

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

نفرولوژي

فوق تخصص

استاديار

ميرچي

الهام

166

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

بيهوشي

دكتري تخصصي

استاديار

حمصي

ليلا سادات

167

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

قلب وعروق

دكتري تخصصي

استاديار

اشعرئين

محمدرضا

168

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

طب اورژانس

دكتري تخصصي

استاديار

طباطبائي مشهدي

سيدعلي

169

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

خون وسرطان

فوق تخصص

استاديار

اولاددمشقي

داود

170

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

جراحي كودكان

فوق تخصص

استاديار

سليمي

امراله

171

مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي (ره)

ارتوپدي

دكتري تخصصي

استاديار

موسوي بايگي

سيد روح اله

172

مركز آموزشي درماني كامكار _عرب نيا

روانپزشكي

دكتري تخصصي

استاديار

اكبري

ولي اله

173

مركز آموزشي درماني كامكار _عرب نيا

ارولوژي

دكتري تخصصي

دانشيار

مسلمي

محمدكاظم

174

مركز آموزشي درماني كامكار _عرب نيا

بيماريهاي عفوني

دكتري تخصصي

دانشيار

ضياء شيخ الاسلامي

نازنين

175

مركز آموزشي درماني كامكار _عرب نيا

روانپزشكي

دكتري تخصصي

استاديار

سيدطبائي

رضا

176

مركز آموزشي درماني كامكار _عرب نيا

روانپزشكي

دكتري تخصصي

استاديار

نوروزي نژاد

غلامحسين

177

مركز آموزشي درماني كامكار _عرب نيا

بيماريهاي عفوني

دكتري تخصصي

استاديار

خدادادي

جواد

178

مركز آموزشي درماني كامكار _عرب نيا

روانشناسي باليني

دكتريph.D

استاديار

محمدي

سيدداود

179

مركز آموزشي درماني نكويي-هدايتي

جراحي عمومي

دكتري تخصصي

استاديار

شفيعي

علي

180

مركز آموزشي درماني نكويي-هدايتي

طب اورژانس

دكتري تخصصي

استاديار

شيرواني

رضا

181

معاونت آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي

بيوشيمي

دكتريph.D

استاديار

عبدال محمدي

محمدحسين

182

معاونت آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي

بيماريهاي ريه

فوق تخصص

دانشيار

عادلي

سيدحسن

183