جلسه جذب دانشجویان غیر ایرانی رشته های دانشکده پیراپزشکی

جلسه جذب دانشجویان غیر ایرانی رشته های دانشکده پیراپزشکی

جلسه جذب دانشجویان غیر ایرانی رشته های دانشکده پرستاری

جلسه جذب دانشجویان غیر ایرانی رشته های دانشکده پرستاری

  انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

جلسه جذب دانشجویان غیر ایرانی رشته های دانشکده بهداشت

جلسه جذب دانشجویان غیر ایرانی رشته های دانشکده بهداشت

آمار معاونت

دانشجویان فعال
دانشجویان شاهدوایثارگر
فارغ التحصیلان
رشته های تحصیلی
دانشکده
اعضای هیئت علمی

میز خدمت

مرکز امور هیأت علمی

فرایندهای امور هیأت علمی

فرایندهای اداره خدمات آموزشی

فرایندهای اداره تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه تخفیف

دستورالعمل شهریه دانشجویان

آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز

تقویم آزمون های علوم پزشکی

آموزش مداوم جامعه پزشکی

لیست تماس کارشناسان

آئین نامه پذیرش اتباع غبر ایرانی

معاونت آموزشی وزارت