قابل توجه دانشجویان پسر پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 جهت اخذ  معافیت تحصیلی متعاقبأ تاریخ حضور اعلام می گردد. لطفأ از مراجعه حضوری خودداری گردد.

فایل ها