خلاصه عملکرد معاونت محترم آموزشی در اسفندماه 1400

♦ جلسه جذب اعضای هیأت علمی در دو نوبت به صورت فوق العاده

♦ جلسه هیأت ممیزه دانشگاه در دو نوبت

♦ جلسه کمیته تخصصی در 4 نوبت