لیست و برنامه ارائه دروس در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

دانشکده پزشکی

دروس ارائه شده رشته پزشکی

 

دروس ارائه شده مهندسی بافت(p.h.d)

 

دانشکده دندانپزشکی

دروس ارائه شده رشته دندانپزشکی

 

دانشکده پرستاری و مامایی

دروس ارائه شده رشته پرستاری

 

دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 

دروس ارائه شده رشته مامایی

دانشکده بهداشت

دروس ارائه شده رشته بهداشت محیط

 

دروس ارائه شده رشته بهداشت حرفه ای

 

دروس ارائه شده رشته بهداشت عمومی

 

دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد محیط

 

دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 

دانشکده پیراپزشکی

دروس ارائه شده رشته اتاق عمل

 

دروس ارائه شده رشته هوشبری

 

دروس ارائه شده رشته علوم آزمایشگاهی

 

دروس ارائه شده رشته فوریت­های پزشکی

 

دانشکده طب سنتی

دروس ارائه شده رشته طب سنتی

 

دانشکده سلامت و دین

دروس ارائه شده رشته  تاریخ  علوم پزشکی  -کارشناسی ارشد

 

دروس ارائه شده رشته  علوم حدیث ( مجازی )-کارشناسی ارشد

 

شروع انتخاب واحد

کلیک کنید