آدرس: قم- خیابان ساحلی- دانشگاه علوم پزشکی قم- طبقه دوم- مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

آقای محمد جواد اشکوری : تلفن: 31071319 - 025      

دکتر محمد رضا خسرو بیگی : تلفن 02531071284

 

رایانامه: shahed@muq.ac.ir

فایل ها