آئین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی

آئین نامه آموزشی دکتری پزشکی عمومی مصوب 96

آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

آئین نامه دندانپزشکی مصوب 96

آئین نامه دوره دستیاری

کتاب راهنمای تحصیل

آئین نامه کمیسیون موارد خاص

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

آئین نامه دوره md-phd

آئین نامه های جدید/استفساریه ها/اصلاحیه ها

آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل pdf

شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان

آئین نامه استفاده از اساتید مدعو

آئین نامه کار دانشجویی

آئین نامه دوره های آموزش از راه دور در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شیوه نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

آئین نامه اجرای تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان

آئین نامه انتخاب دانشجویان نمونه

آئین نامه آزمون مهارتهای بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

استانداردهای مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دوره دکترای پزشکی عمومی

آئین نامه پوشش