ساختار معاونت
لینکهای مرتبط

معاونت های آموزشی دانشگاه

 

مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت

 

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11668
بازديدکنندگان امروز: 810
کل بازديدکنندگان: 12114023
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.3125 ثانيه
پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه استخدام
پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشكده‌های علوم پزشكی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته

ماده 1) استخدام كلیه اعضای هیأت علمی ابتدا به صورت پیمانی خواهد بود.

ماده 2) در هر مرحله‌ای از دوران استخدام پیمانی چنانچه دانشگاه به خدمات عضو نیاز نداشته باشد و یا در ارزشیابی‌های دوره‌ای به لحاظ عدم انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و ... و یا از نظر صلاحیت عمومی (اخلاقی) فاقد صلاحیت لازم شناخته شود، به خدمت عضو خاتمه داده خواهد شد.
تبصره 1- مرجع تشخیص عدم صلاحیت آموزشی، پژوهشی و ... در دانشگاه‌های دارای هیأت ممیزه، هیأت ممیزه دانشگاه و در دانشگاه‌های فاقد هیأت ممیزه كمیته گزینش علمی می‌باشد.
تبصره 2- مرجع تشخیص عدم صلاحیت عمومی (اخلاقی) كمیته گزینش استاد دانشگاه خواهد بود.

ماده 3) تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی قطعی پس از ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری میسر خواهد بود.

ماده 4) حداكثر فرصت برای ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری در دانشگاه‌های تیپ یك هفت سال، تیپ دو ده سال و تیپ سه دوازده سال می‌باشد و چنانچه عضو هیأت علمی نتواند ظرف مدت مذكور در این ماده به مرتبه بالاتر ارتقا یابد، قرارداد او از طرف دانشگاه لغو خواهد شد.
تبصره: ضوابط تبدیل وضع استخدامی اعضای هیأت علمی مرتبه مربی از پیمانی به رسمی قطعی با رعایت فرصت زمان اشاره شده در ماده 4 مطابق دستورالعملی می‌باشد كه به تصویب شورای دانشگاه می‌رسد.

ماده 5) حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی پیمانی و همچنین اعطای ترفیع پایه آنها از تاریخ تصویب این آیین‌نامه مشابه اعضای هیأت علمی رسمی می‌باشد.

ماده 6) به اعضای هیأت علمی پیمانی بابت خدمت وظیفه عمومی یك پایه ترفیع اعطا می‌شود.

ماده 7) چنانچه عضو هیأت علمی پیمانی خدمت وظیفه عمومی را در اجرای قانون نحوه تأمین هیأت علمی گذرانده باشد، بابت دوران ضرورت یك پایه و به ازای هر یك سال از تعهدات مازاد بر دوره ضرورت یك پایه ترفیع قابل اعطا می‌باشد.

ماده 8) كلیه سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی از قبیل خدمات قانونی و خدمات مورد تعهد، سوابق استخدام پیمانی به صورت عضو هیأت علمی در سایر مراكز آموزشی پس از استخدام عضو به صورت پیمانی تماماً قابل محاسبه بوده و به ازای هر یك سال خدمت مذكور یك پایه ترفیع قابل اعطا می‌باشد.
ضمناً ضوابط مربوط به اعطای پایه بابت مدت تحصیل بورسیه‌های وزارت متبوع همچنین دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس به اعضای هیأت علمی رسمی به اعضای هیأت علمی پیمانی نیز قابل تسری می‌باشد.

ماده 9) ضوابط مربوط به انتقال، مأموریت، مأموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، اعطای بورس تحصیلی اعضای رسمی هیأت علمی عیناً مشمول اعضای هیأت علمی پیمانی نیز خواهد شد.

ماده 10) اعضای هیأت علمی پیمانی مانند اعضای هیأت علمی رسمی می‌توانند از دو ماه مرخصی استحقاقی در یك سال تحصیلی برخوردار شوند كه نحوه استفاده از آن اصولاً در فصل تابستان بوده و با رعایت كلیه مقررات مندرج در مبحث مرخصی‌ها امكان‌پذیر می‌باشد و نحوه ذخیره و بازخرید مرخصی استحقاقی آنان مشابه اعضای هیأت علمی رسمی می‌باشد.

ماده 11) اعطای مرخصی بدون حقوق به اعضای هیأت علمی پیمانی با رعایت شرایط زیر امكان‌پذیر می‌باشد:
الف: اعضای هیأت علمی كه دارای 1 الی 3 سال سابقه خدمت پیمانی باشند، می‌توانند تا سقف شش ماه از مرخصی بدون حقوق به طور متوالی یا متناوب با نظر عالی‌ترین مقام دستگاه مربوطه بهره‌مند شوند.
ب: آن دسته از اعضای هیأت علمی كه دارای سابقه خدمت پیمانی بیش از 3 سال می‌باشند، می‌توانند حسب درخواست و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در طول خدمت حداكثر تا سقف 3 سال از مرخصی بدون حقوق بهره‌مند شوند.

ماده 12) اعضای هیأت علمی پیمانی نیز می‌توانند همانند اعضای هیأت علمی رسمی از كمك‌ هزینه عائله‌مندی و اولاد با رعایت كلیه مقررات موضوعه برای اعضای هیأت علمی پیمانی از مزایای كمك هزینه ازدواج و فوت به شرح ذیل می‌باشد:
الف: در مورد ازدواج و یا فوت عضو هیأت علمی پیمانی، پرداخت هزینه‌های مربوط به موجب مقررات مربوطه به عهده سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
ب: پرداخت كمك هزینه ازدواج فرزندان اعضای هیأت علمی و همچنین كمك هزینه فوت افراد تحت تكفل اعضای مذكور همانند اعضای هیأت علمی رسمی و با رعایت مقررات قانونی به عهده دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد.