دکتر محمد خلیفه قلی

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر امور هیأت علمی

 

 

تحصیلات: دکترای تخصصی (ph.d) باکتری شناسی پزشکی

 

 

ایمیل:     mkhgh2000@gmail.com

 

 

تلفن تماس: 31071309-025