ـ شرح وظایف مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:

1ـ اجرای برنامه ها ، طرح ها ، آیین نامه ها و دستور العمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت .

2ـ پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثار گر دانشگاه .

3ـ انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب .

4ـ هماهنگی و ارتباط موثر با اعضای ستاد شاهد و ایثاگر و زیر مجموعه های معاونت های عضو.

5ـ انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه .

6 ـ تنظیم و ارایه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد دانشگاه .

7ـ پیگیری و جذب اعتبارات بمنظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممکن .

8ـ انجام امور مالی دفتر طبق دستور العمل های ابلاغی از وزارت .

9ـ اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات ، تسهیلات و خدمات .

10ـ تهیه بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی ، فرهنگی ، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر .

11ـ برگزاری کلاس و دوره های تقویتی و گروه های درسی ، باشناسایی و جلب همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح تقویت بنیه علمی و استاد مشاور .

12 ـ تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب .

13 ـ توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی بمنظور کاهش مشکلات تحصیلی .

14ـ اجرای کامل طرح استاد مشاور .

15 ـ برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور .

16 ـ اجرای فعالیت های فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثارو شهادت .

17 ـ پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری وهماهنگی مسولان دانشگاهی و نهاد های ذیربط وارایه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه مصوب .

18 ـ جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی دانشگاه و جامعه .

19ـ برگزاری مراسم ، مسابقات و فعالیت های علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و ....... و تشویق دانشجویان ممتاز .

20ـ تقسیم کار و توجیه کارکنان دفتر و تعریف شرح وظایف آنان.

21ـ تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه در قالب معین و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثاگر وزارت پس از ارایه و تصویب در ستاد دانشگاه .

22- ارزیابی فعالیت های اداره کل و تلاش برای تقویت نقاط قوت ، بهبود عملکرد و رفع نواقص

فایل ها