شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:

1-برنامه ریزي و زمینه سازي براي اجراي مصوبات، آیین نامه ها و دستو ر العمل‎هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزي و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

2- نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنام ه هاي مناسب براي رشد و تعالی و حل مشکلات آنان.

3-طراحی و تدوین برنامه هاي مورد نیاز براي تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

4-تنظیم و تدوین برنامه‎هاي مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.

5-طراحی و تدوین برنامه‎هاي مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهاي ذیربط در فعالیتهاي ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

6- نظارت برعملکرد اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

7-تصویب برنامه و بودجه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.