شوراي تخصصي آموزشي:

تركيب شوراي تخصصي آموزشي:

1- معاون آموزشي دانشگاه (رئيس شورا)

2- مدير امور  آموزشي دانشگاه

3- مسؤول امور شاهد و ايثارگر

4- معاونان آموزشي دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها

5- دو تن از ميان چهار تن از اعضاي هيأت علمي پيشنهادي معاون آموزشي، با تأييد و حكم رئيس دانشگاه

 

وظايف و اختيارات شوراي تخصصي آموزشي:

1- همكاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هيأت رئيسه

2- تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي مختلف آموزشي و تحصيلات تكميلي به شوراي دانشگاه از جمله:

·        برنامه‌هاي مختلف آموزشي در مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتري عمومي به صورت تفكيكي

·        تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه‌هاي درسي در چارچوب مصوبات

·        آيين‌نامه‌هاي آموزشي و اظهار نظر درباره آنها

·        طرح‌هاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت

·        برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي كارداني، كارشناسي و دكتري عمومي

3- بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع مي‌دهد.

4- بررسي و اظهار نظر در خصوص كيفيت آموزشي دانشگاه در مقاطع و دوره‌هاي كارداني، كارشناسي و دكتري عمومي و بررسي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي جهت ارائه به شوراي دانشگاه

5- بررسي پيشنهاد تأسيس رشته‌ها و دوره‌هاي جديد دانشگاه در مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتري عمومي

6- بررسي متون جزوات و كتاب‌هاي ارائه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از لحاظ تطبيق با سرفصل‌هاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه

7- بررسي دعوت از استادان خارجي در رشته‌هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروه‌هاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارائه و كسب مجوز از معاون آموزشي و ساير مراجع قانوني

8- تدوين گزارش‌هاي دوره‌اي و تحليلي از وضعيت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راهكارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي دانشگاه