نام ونام خانوادگی :احمد نامداری

 

مدرک تحصیلی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 

 سمت : مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 مسئولیتهای قبلی :مدیر اسبق روابط عمومی دانشگاه 

تلفن تماس: 31071284-025