نام ونام خانوادگی :دکتر محمد رضا خسرو بیگی

 مدرک تحصیلی :دکترای حرفه ای

 سمت :مشاور رئیس دانشگاه - مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 مسئولیتهای قبلی :عضو شورای آموزشی دانشگاه، عضو شورای فرهنگی دانشگاه،سابقه کار 22 سال

 

تلفن تماس: 31071284-025 فایل ها