معرفی  و شرح وظائف :

محمد صادق عبدی  ( مسئول  دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه و هسته تحقیق و نظر دهی دانشجو )


کلیه امور اجرایی هیات اجرایی هیات  جذب از قبیل اعلان فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و ... توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب انجام خواهد شد.

 


تقویم مراحل جذب  متقاضیان هیات علمی

1-دریافت و جمع آوری در خواست متقاضیان

2-بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیات اجرایی جذب

3- تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه  و ارسال به کارگروه های بررسی توانایی های علمی و صلاحیت عمومی

4-نتیجه برررسی صلاحیت عمومی و علمی دانشگاه

5-اتخاذ تصمیم در هیات اجرایی جذب

6-ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی  که در هیات اجرایی جذب دانشگاه  مورد تایید قرار گرفته به دبیرخانه هیات مرکزی جذب وزرات متبوع

7-اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیات مرکزی جذب وزرات متبوع

8-اعلان  نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی