باعنايت به اين امر كه نيروي انساني متعهد و توانمند يكي از اركان اصلي توسعه و رشد دانشگاه محسوب مي‌شود، حوزه معاونت آموزشيدانشگاه علوم پزشكي قم از ابتداي سال 1387 اقدام به تاسيس دفتر امور هيئت علمي نموده است. اين دفتر بر آن است تا با استفاده از نيروهاي متخصص كليه نيازها و امور مرتبط با اعضاء هيئت علمي را ساماندهي نموده و در راه پر‌كردن خلاءهاي موجود گام بردارد و در اين راه نيازمند همدلي و همكاري كليه اعضاء محترم هيئت علمي دانشگاه مي‌باشد.

اهداف
سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي
اصلاح و بهبود فرآيندهاي ارزيابي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه
تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان.
تهيه پايگاه اطلاعاتي جامع اعضاي هيات علمي جهت پايش فعاليت هاو تهيه گزارش ها و آمارهاي مورد نياز.
تهيه سند نياز‌سنجي دانشگاه در حيطه نيروهاي علمي


فعاليتهاي دفتر
- تشكيل پرونده سوابق علمي – آموزشي – پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي
- تهيه اطلاعات مربوط به اعضاي هيات علمي به صورت رايانه اي
- مكاتبات لازم با وزارت متبوع، دانشگاه ها و ساير موسسات آموزش عالي
- اطلاع‌رساني در خصوص آئين نامه ها و دستورالعملهاي مصوب وزارت متبوع به اعضاي هيات علمي
- اعلام فراخوانهاي مربوط به جذب اعضاي هيات علمي
- مكاتبات با وزارت متبوع و دانشگاههاي سراسر كشور جهت جذب راتبه و استخدام اعضاي هيات علمي
- مكاتبات مربوط به ابلاغهاي اعضاي هيات علمي
- ارتباط با كارشناسان آموزش باليني جهت ارسال به موقع فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي
- پايش فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي
- ارتباط با رياست دانشكده هاي تابعه جهت ارسال به موقع كاركرد اساتيد
- ارسال و جمع‌آوري فرمهاي ترفيع پايه ساليانه به همراه مستندات مربوطه و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي
- ارتباط با واحد پژوهش دانشگاه جهت تاييد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاء هيئت علمي
- ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تاييد مدارك و مستندات مربوط به اعضاء هيئت علمي
- هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي ترفيع پايه ساليانه، ارتقاء و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي
- طرح فرمهاي تكميل شده و مستندات ارائه شده اعضاي هيات علمي به كميته كارشناسي ترفيع و ارتقاء دانشگاه
- اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به معاونت توسعه و منابع دانشگاه
- اعلام نتايج  كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به اعضاي هيات علمي
- هماهنگي جهت معرفي اعضاي هيات علمي به صداوسيما، استانداري ، سمينارها ، همايش ها ، جشنواره‌ها ، اردوها و ....
- هماهنگي جهت معرفي اعضاي هيات علمي نمونه در جشنواره شهيد مطهري
- مكاتبات لازم جهت نقل و انتقالات اعضاي هيات علمي به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
- مكاتبات لازم با معاونت توسعه و منابع دانشگاه جهت طرح تمام وقتي اعضاي هيات علمي
- مكاتبات لازم جهت صدور گواهي هاي مورد تقاضاي اعضاي هيات علمي
- مكاتبات لازم جهت اعضاي هيات علمي مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص
- مكاتبات لازم جهت اخذ مجوز چاپ كتب اعضاي هيات علمي
- مكاتبات لازم جهت تغيير رديف اعضاي هيات علمي
- هماهنگي هاي لازم جهت شروع و لغو ماموريتهاي آموزشي، دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت . مرخصي‌ها
- انجام امور مربوط به تبديل مرتبه علمي اعضاي هيات علمي
- مكاتبات لازم جهت تكميل فرمهاي اطلاعات اعضاي هيات علمي به وزارت متبوع ، ارگانها و مراكز مختلف