آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی بازنگری شده مورخ 1396/5/1

دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی - تیرماه 1392

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مورخ 23/3/1383

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی(بازنگری شده مورخ 1389/9/3)

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - مصوب 96/11/01

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - کوریکولوم

آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی

آیین نامه تسهیلات آموزشی ،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه های کارشناسی به پزشکی مصوب سال 1396

آئین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی

آئین نامه آموزشی دکتری پزشکی عمومی مصوب 96

آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

آئین نامه دندانپزشکی مصوب 96

آئین نامه دوره دستیاری

آئین نامه دکتری تخصصی مصوب98

آئین نامه دکتری تخصصی مصوب86

آئین نامه دکتری تخصصی پژوهشی

کتاب راهنمای تحصیل

آئین نامه کمیسیون موارد خاص

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

آئین نامه دوره md-phd

آئین نامه های جدید/استفساریه ها/اصلاحیه ها

آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل pdf

شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان

آئین نامه استفاده از اساتید مدعو

آئین نامه کار دانشجویی

آئین نامه دوره های آموزش از راه دور در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شیوه نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

آئین نامه اجرای تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان

آئین نامه انتخاب دانشجویان نمونه

آئین نامه آزمون مهارتهای بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

استانداردهای مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دوره دکترای پزشکی عمومی

آئین نامه پوشش

 

مقررات و آئین نامه ها