ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

1

خانم مریم جافریان

کارشناس دبیرخانه امور هیأت علمی

025-31071482

mjaferian@muq.ac.ir

2

خانم ملیحه قربانی

کارشناس دبیرخانه امور هیأت علمی

025-31071401

mghorbani@muq.ac.ir

3

خانم فریده عواطف

کارشناس دبیرخانه امور هیأت علمی

025-31071310

4

آقای محمدصادق عبدی

مسئول امور کارگزینی هیأت علمی

025-31071247

msadeghabdi@gmail.com

5

ایمیل دبیرخانه امور هیأت علمی

faculty@muq.ac.ir

6

فکس دبیرخانه امور هیأت علمی

025-31071482