نام ونام خانوادگی : موسی ابراهیمی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

تلفن تماس : 025-31071319