شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي:

تركيب شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي:

1- معاون آموزشي دانشگاه (رئيس شورا)

2- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه

3- مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه

4- مدير امور آموزشي دانشگاه

5- مديران تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها

 

وظايف و اختيارات شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي:

1- همكاري با معاون آموزشي دانشگاه جهت ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شوراي دانشگاه، تصميمات هيأت رئيسه و آيين‌نامه‌ها و برنامه‌هاي مصوب

2- تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه از جمله:

·        برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري

·        پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه‌هاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب

·        بررسي آيين‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر درباره آنها

·        پيشنهاد طرح‌هاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي دانشگاه

·        برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي دانشگاه

3- بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي به شورا ارجاع مي‌شود.

4- بررسي كيفيت آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دوره‌ها و ارائه گزارش آن به شوراي دانشگاه

5- بررسي پيشنهاد تأسيس رشته‌ها و دوره‌هاي تكميلي جديد دانشگاه

6- بررسي پيشنهادات ارائه شده از شوراي آموزشي – پژوهشي دانشكده‌ها در خصوص تعداد پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت ارائه به شوراي دانشگاه

7- تدوين گزارش‌هاي دوره‌اي و تحليلي از وضعيت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راهكارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي دانشگاه