دکتر احمد حرمتی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین (دوره تکمیلی آندوسونوگرافی EUS و ERCP )

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم
خلاصه رزومه :
1.سابقه 8 سال عضوبت هیأت علمی آموزشی و کسب رتبه 5 % اول بورد تخصصی بیماری های داخلی
2 . اخذ مدرک فلوشیپ Advanced ERCP و EUSTherapeutic and Diagnostic ازدانشگاه علوم پزشکی ایران
3 . مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم سال 1398
4 . مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1400
5 . معاون مرکز، عضو هیأت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبددانشگاه علوم پزشکی قم از سال 95 تا کنون ، رییس بخش داخلی
6 .استاد برتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال های 96 و 95 و 99
7 .پژوهشگر برتردانشگاه و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال های 95 ، 96 و 98
8 .پزشک نمونه بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال های 95 و 98
9 .پزشک نمونه از نظر سازمان های بیمه گر در سال 95
10.چاپ بیش از 100 مقاله در مجلات با نمایه های بین المللی بیش از 80 مقاله به عنوان نفراول یا مسئول (و سرپرستی 36 عنوان پایان نامه دکترای تخصصی و عمومی )
11 .داورمجلات بین المللی( BMC و ... )و نشریات MEJDD ،گوارش، مازندران، قم و Res Biomed & Med Adv J
12 .دبیرعلمی، سخنرانی و شرکت در برنامه های آموزش مداوم و کنگره های داخلی و خارجی با بیش از600 امتیاز طی 8 سا ل اخیر
13 . انتشار 3 جلد کتاب آکادمیک با آرم دانشگاه علوم پزشکی قم
14 .طراح سؤالات پره انترنی و ارتقا دستیاری در سال های 94 ، 95 و 96 در منطقه 6 آمایشی کشور
15 . انجام بیش از 2000 ERCP درمانی، 500 EUS تشخیصی و درمانی
16 . عضو شورای عالی دانشگاه ، شورای پژوهشی دانشگاه ، عضو کمیسیون تخصصی گوارش اداره کل پزشکی قانونی استان قم و تهران
17. برگزاری اولین وبینار کوید و دبیر علمی و سخنران 8 برنامه آموزش مداوم کشوری و رییس پنل وسخنران کنگره گوارش 1400 بنام دانشگاه علوم پزشکی ایران