دکتر محمود پرهام

 فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم