سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته بهداشت محیط

سرفصل دروس کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

سرفصل  دروس کارشناسی پیوسته پرستاری 

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری اورژانس

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته مامایی 

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته مامایی 

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سرفصل  دروس کارشناسی پیوسته هوشبری

سرفصل  دروس کارشناسی نا پیوسته هوشبری

سرفصل  دروس کارشناسی نا پیوسته فوریت های پزشکی

سرفصل  دروس کاردانی فوریت های پزشکی

سرفصل  دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل 

سرفصل  دروس کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل 

سرفصل  دروس کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل 

سرفصل  دروس دانشکده دندانپزشکی

سرفصل  دروس دانشکده پزشکی

سرفصل  دروس اخلاق پزشکی p.h.d

سرفصل  دروس کارشناسی ارشد مجازی ناپیوسته علوم حدیث

سرفصل  دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ علوم پزشکی  

سرفصل  دروس طب سنتی

سرفصل دروس عمومی