خانم سیدفرج اله

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد 

عنوان شغل:

سرپرست اداره خدمات آموزشی

تلفن تماس:

 31071395-025

 

 

آقای بصیر صدوقی

مدرک تحصیلی:

 کارشناس مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی

عنوان شغل:

امور نظام وظیفه

تلفن تماس :

 31071314-025

رایانامه:

basirsadooghi@yahoo.com

 

 

 

آقای محمد علی اکبرزاده قمی

مدرک تحصیلی:

 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

عنوان شغل:

 کارشناس امور دانش آموختگان

تلفن تماس :

31071397-025

رایانامه:

akbarzadehmohammad4462@gmail.com

   

آقای سید سجادطباطبایی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد تحقیقات اموزش

عنوان شغل:

کارشناس خدمات آموزشی در امور خدمات ماشینی (سما) و  رابط آمار معاونت آموزشی

تلفن تماس:

31071312-025

رایانامه:

ss.tabatabai@muq.ac.ir

 

 

آقای محمدباقر وطن

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان شغل:

کارشناس امور آموزشی-رابط آماری معاونت

تلفن تماس:

31071315-025

رایانامه:

msvatan77@gmail.com

 

 

خانم احمدی‌فرد

 مدرک تحصیلی:                   کارشناس مدیریت امور اداری

عنوان شغل:

کمک کارشناس خدمات آموزشی در دبیرخانه و بایگانی

تلفن تماس:

31071311-025

 

 

خانم گل محمدی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی فناوری اطلاعات

عنوان شغل:

کارشناس نقل و انتقالات و پذیرش اتباع خارجی و مسئول سایت معاونت

تلفن تماس:

31071485-025

رایانامه:

 golmohammadi@muq.ac.ir